Friday, October 22, 2004

Er der sammenhæng mellem New Age og alternative behandlingsmetoder?

New Age er ingen bevægelse i ordets normale betydning, da der ingen organisation, ledelse, med-lemmer eller forpligtelser er. New Age er vel nærmest en sammenblanding af østlige religioner, vestens materialisme, en blanding af videnskab og overtro, historie, legender og "moderne" be-vidsthed. New Age er derfor en uhåndgribelig størrelse, hvor mange ville føle det provokerende at blive kaldt New Age-tilhænger. Det gør at det svært for en udenforstående at genkende New Age, når man møder det.

New Age mener at mennesket kan sætte sig i forbindelse med en skjult, bagvedliggende virkelig-hed som kan gøres synlig og til en vis grad kontrolleres ved at mennesket opnår et højere niveau af bevidsthed. Formålet er at få magt over livet og døden. Den som har magten over livet og døden er jo i sandhed guddommelig.

New Age mener at alt og alle er godt. Der er i yderste forstand ikke nogen forskel på godt og ondt, for alt er det samme og udgør en forskelsløs helhed. Det er kun spørgsmål om forskydninger i energier.

New Age mener at den sande guddom er mennesket selv. Man tror, at mennesket kan udvikle sig til højere, guddommelige niveauer. Derved bliver det naturligt at tro, at der er nogle mennesker, der er kommet længere end andre i udviklingen. I New Age mener man, at mennesker, der er kommet meget langt i deres guddommelige udvikling, udvikler særlige evner, der sætter dem i stand til at kommunikere med de åndelige planer og kosmiske energier. Yoga er en anvendt teknik til at forene mennesket med universet.

New Age mener vi alle har en intuition, men den er ikke lige udviklet hos alle. Når man opnår den bevidsthedstilstand vil man opleve at føle sig forbundet med hele universet, man vil opleve at hele universet er indeholdt i hvert enkelt individ. Man skal opøve sin intuition for at komme til denne tilstand af udvidet bevidsthed. Alternative behandlere hævder, at når behandlingen fejler skyldes det ofte at patienterne ikke er villige eller modtagelige for behandlingen.

New Age ser verden og mennesket fra et holistisk synspunkt. Sundhed opnås gennem erkendelse, åbenhed og modtagelse af den kosmiske livsenergi. Sundhed er opnåelig og knyttes sammen med fuldkommenhed og egen guddommelighed. Sygdom fremkaldes af disharmoni og manglende balance i energisystemet. Dette skyldes uhensigtsmæssige levevis, så man har selv været ude om det. Vejen til sundhed er derfor at genoprette harmonien, hvilket kan ske gennem yoga, kostomlægning, m.v.

Alternative behandlere hævder, at sygdom opstår som følge af ubalance i energierne, uhensigts-mæssige kostvaner, psyke og temperament, eks. akupunktur. De alternative behandlere tilbyder på forskellig vis hjælp til at genskabe balance i energi-systemet, til at bruge livsenergien og til at opnå højere bevidsthed. Ofte ses den alternative behandler som et menneske, der kan overføre energi til patienterne. Flere alternative behandlingsformer – påstår at kunne behandle hele kroppen gennem en lille del af kroppen, eks. Zoneterapi. Man opfatter krop og sjæl som en helhed forenet med hinanden og med universet/kosmos. Kinesiologi hævdes at kunne afbalancere livsenergi, sådan at mennesket kan komme i harmoni med den universelle energi. Healere siger de kan tilvejebringe helbredende energi, som de transformerer ned i patienterne.

New Age har en skæbnebestemt holdning til livet og alt er fastlagt i store træk. Man kan få sin skæbne at vide gennem astrologi, gennem aflæsning af håndens linier, tarotkort og andre lignende metoder.

Karakteristisk for alternative behandlingsmetoder er, at der bruges energi til helbredelsen, energien kanaliseres til patienten fra behandleren, der er i en form for udvidet bevidsthedstilstand.

Den alternative behandler er oftest selvlært og der findes ingen anerkendt uddannelse indenfor faget. Hvis der findes en uddannelse indenfor faget er den oftest resultatet af enkelt individers menin-ger og teorier. Derved kan der i praksis forekomme mange forskellige måder at ”uddanne” sig til det samme indenfor samme fag.

En normal bivirkning ved alternativ behandling kaldes oftest ikke en bivirkning, men en renselsesproces. Kroppen skiller sig af med affaldsstoffer og andre dårligdomme.

Patienten har selv en rolle i behandlingen. Ifølge den alternative behandler skyldes sygdommen oftest forhold i patientens eget liv, altså er det selvforskyldt. Samtidig mener man at der kan komme noget godt ud af sygdommen, der har simpelthen været en mening med at netop denne patient skulle få denne sygdom også selv om patienten ikke bliver rask. Derved får sygdom et videre perspektiv og en større mening.

Hvordan forholder du dig til sygdom og sundhed, traditionel medicin, naturvidenskab og alternativ behandling?

Er du kritisk overfor alternative behandlingstilbud?

Har du overvejet dit eget syn på sygdom og sundhed?

Hvad mener du om holdningen "måske kan det hjælpe og det skader i hvert fald ikke... vel?"

Påvirker dit menneske- og livssyn dit valg mellem traditionel og/eller alternativ behandling?

Finder mennesket meningen i livet gennem en indre erkendelse eller er det samværet med andre mennesker, det drejer sig om?

See who links to your web site.